Συμμετοχή στη Διεθνή Βάση Δεδομένων (αρχείο) Eurocrine®

Από τον Ιανουάριο του 2019 το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων συμμετέχει στη Διεθνή Βάση Δεδομένων Eurocrine®.

To Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι το πρώτο στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Eurocrine®.

Το Eurocrine® αποτελεί ένα ποιοτικό Αρχείο (Registry) της Ενδοκρινικής Χειρουργικής, που έχει στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας από όγκους των Ενδοκρινών Αδένων, ιδιαίτερα των σπάνιων όγκων, μέσω μιας Διεθνούς Βάσης Δεδομένων που αφορά την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στο Αρχείο συλλέγονται δεδομένα για ανάλυση των διαγνωστικών διαδικασιών, του τύπου χειρουργείου, της χρήσης τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα για τον ποιοτικό έλεγχο αναλύονται σε τοπικό (Νοσοκομειακό), στη συνέχεια σε συνολικό Εθνικό και τέλος Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για κλινική έρευνα καθώς και αναγνώριση αλλά και διάδοση της βέλτιστης κλινικής εφαρμογής.

Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων έχει ως στόχο την δημιουργία προτύπων περίθαλψης καθώς και ελαχιστοποίηση των διαφορών στην κλινική πρακτική μεταξύ των συμμετεχόντων Κλινικών και Νοσοκομείων, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την νοσηρότητα και τη θνητότητα.

Το Eurocrine® ξεκίνησε σαν Σχέδιο, εντός του Προγράμματος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από της 8 Σεπτεμβρίου 2018, το Eurocrine® καταχωρήθηκε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπό τους Αυστριακούς Νόμους που αφορούν της επιστημονικές Εταιρείες (αρ. μητρώου 5478-146678). Το Eurocrine® διοικείται από ένα συμβούλιο με συμμετοχή των Εθνικών Εταιρειών Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (ESES).

Οφέλη από τη συμμετοχή στο Eurocrine® :

  • Παρακολούθηση χειρουργικών αποτελεσμάτων κάθε κλινικής και σύγκριση με άλλα Κέντρα του εξωτερικού
  • Δυνατότητα προσαρμογών του Αρχείου και των δυνατοτήτων του προς όφελος και βελτιστοποίηση των στόχων κάθε συμμετέχουσας Κλινικής
  • Εύκολη πρόσβαση στα Δεδομένα και επεξεργασία ή ανάλυση αυτών προς βελτίωση ή τροποποίηση της κλινικής εφαρμογής τους
  • Δυνατότητα συμμετοχής του Τμήματος/Κλινικής μας σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα με Πανευρωπαϊκή συμμετοχή.