Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ –  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ INSTAGRAM

ΜΕ ΔΩΡΑ: 1 ΤΥΧΕΡΟΣ  ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΔΥΟ (2) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
 • Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 107, 115-26, Αθήνα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) τον παρόντα Διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός»).
 • Ο Διαγωνισμός διενεργείται με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «FRANK AND FAME AE», (εφεξής καλουμένη η «Διαφημιστική») η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Κηφισίας αρ. 250-254.
 • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
 • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει ή συμμετέχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
 • Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας , που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και μέτοχοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συνεργάτες της, οι οποίοι συνδέονται με αυτή είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας (π.χ. ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες κ.λπ.), β. οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και μέτοχοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) και οι σύζυγοι αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και γ. τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους ή/και στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.
 • O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό  θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμμετοχές με ψευδή στοιχεία θα ακυρώνονται και ως έγκυρη θα θεωρείται η πρώτη χρονικά επιτυχής υποβολή συμμετοχής.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και υποδηλώνει αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του καθώς και των όρων εγγραφής και χρήσης του Instagram, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και υποδηλώνει αυτόματα παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Instagram, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το Instagram.
 • Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και την διαδικτυακή σελίδα της (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.
 • Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν ο ενδιαφερόμενος ή Συμμετέχων δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και τυχόν συμμετοχή του θα καθίσταται άκυρη.
 • Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook/Instagram κ.λπ.), παραιτούμενοι του δικαιώματος να αξιώσουν οποιαδήποτε αμοιβή (πέραν του δώρου που θα τους δοθεί) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

 • Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της ανάδειξής τους ως νικητών, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά ελεύθερη κρίση, να μην λάβει υπόψη της τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ή και στην περίπτωση που τον/την έχει επιλέξει να μην τον/την ανακηρύξει, τελικά, ως νικητή/νικήτρια και να μην του αποδώσει δώρο/έπαθλο για το λόγο αυτό.
 • Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η Διοργανώτρια κρίνει ότι πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους.

 

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 • H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 10/02/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. έως και την Πέμπτη 16/2/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. (Διάρκεια).
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
 • Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και οι Συμμετέχοντες δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής από τις ανωτέρω αιτίες άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
 • Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

4.1    Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει από την Παρασκευή 10/02/2023 και ώρα 14:01μ.μ. έως και την Πέμπτη 16/02/2023  ώρα 23:59 μ.μ. να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες που αναφέρονται στo post που αναρτήθηκε την Παρασκευή 10/02/2023 στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/).

 • Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει με σχόλιο στην ανάρτηση στο Instagram, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης. Συγκεκριμένα ο Συμμετέχων καλείται στο Instagram να ακολουθήσει τον επίσημο λογαριασμό της ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και να αναφέρει/ προτείνει (κάνει mention με τη χρήση @) τρεις (3) φίλους ή/ φίλες του στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ενώ Έκαστος Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι για την αναγραφή του ονόματος του/της φίλου/φίλης του, τον/την έχει προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τη συμμετοχή του και την αναγραφή του ονόματος αυτού/αυτής και ότι έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της για αυτή την αναφορά και των λοιπών αναρτώμενων στοιχείων του (περιλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής μη έχουσας οιασδήποτε σχετικής ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Συμμετέχων δεν έχει εξασφαλίσει την ανωτέρω έγκριση και αποδοχή εκ μέρους των φίλων του δεν θα πρέπει να αναφέρει αυτόν/αυτή στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Όλες οι συμμετοχές, που κρίνονται ως έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στον όρο 5.1., συμμετέχουν στην κλήρωση. Περαιτέρω, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, η επισήμανση (tag) θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Για οποιονδήποτε περιορισμό λόγω ρυθμίσεων απορρήτου στην επισήμανση (tag) του σχολίου δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική.
 • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών-συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.
 • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όσες φορές επιθυμεί.
 • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

 

 1. Έγκυρες Συμμετοχές
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.
 • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

 1. Δώρα.
 • Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι:
 • 1 νικητής/νικήτρια θα κερδίσει δύο (2) εισιτήρια για να παρακολουθήσει αυτός και ένας/μια συνοδός του τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Σερβία  που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/02/2023 στις 19:00 στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων.
 • Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και Επικοινωνία
 • Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.
 • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/02/2022 και ώρα 15.00 μ.μ..  Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω ειδικού λογισμικού με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης και  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η κλήρωση ηλεκτρονικά είναι η https://www.random.org/. Την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης έχει η Διαφημιστική. Η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση, δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της για οιοδήποτε λόγο. Η ματαίωση ή σχετική νέα ημερομηνία κλήρωσης θα ανακοινώνεται με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας στη διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/henrydunanthospital/. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα ή αποφασιστεί η αλλαγή της ημερομηνίας, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/.
 • Από την ανωτέρω κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής / νικήτρια και τρεις (3) επιλαχόντες ανά σειρά κλήρωσής τους.
 • Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει από τη Διοργανώτρια, μόλις επιβεβαιώσουν οι νικητές την αποδοχή των δώρων τους, με σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού στη σελίδα στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν και μέσω αναφοράς σε story στο Instagram.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω προσωπικού μηνύματος από το Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν προσωπικό μήνυμα στο Instagram της Διοργανώτριας (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας) καθώς και έγγραφο νομιμοποίησής τους (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο κλπ) προκειμένου η Διοργανώτρια να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και ότι πληρούν τους παρόντες Όρους. Η αποστολή του ως άνω προσωπικού μηνύματος στη Διοργανώτρια από το νικητή αποτελεί δήλωση αποδοχής εκ μέρους του, του Δώρου του Διαγωνισμού.
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιαδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη του αρχικού προσωπικού μηνύματος στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε νικήτρια, / νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίον θα ενημερώνει με αποστολή προσωπικού μηνύματος στο Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.5 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
 • Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή/και τυχόν επιλαχόντα για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το νικητή, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
 • Επίσης, ο νικητής που δεν έχει στείλει τα πλήρη στοιχεία του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία στον πρώτο επιλαχόντα νικητή.
 • Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα, προ της διάθεσης αυτών σε αυτούς και κατά την παραλαβή τους. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.
 • Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως, και (ε) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του δώρου.  
 • Η Διοργανώτρια περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του Δώρου που αναφέρεται ανωτέρω, αποκλειστικά μέσω της στους παρόντες Όρους αναφερόμενης διαδικασίας. Μετά την παραλαβή του Δώρου από το νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή/ και αποθετική ζημία, ατύχημα και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στο νικητή και οποιοδήποτε Συμμετέχοντα ή/ και τρίτο από την εν γένει συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (πχ. ανηλίκων κάτω των 18 ετών).
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή/και των νικητών.
 • Ο νικητής και ο/η τυχόν συνοδός του είναι από μόνοι τους αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε και όλα τα θέματα που άπτονται της μετάβασης από και προς τον τόπο κατοικίας τους, και επιστροφής από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν αναγκαίων διαμονών και μετακινήσεων, σίτισης κλπ, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής Δώρων.
 • Κατόπιν της ανάδειξης του νικητή και της επιβεβαίωσης των στοιχείων του, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια θα αποστείλει σε αυτόν/αυτή τα δύο (2) εισιτήρια στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει υποδείξει από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας marketing@dunant.gr.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα της πολιτείας για την προστασία από τον COVID19, όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

 

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας και Διαφημιστικής.
 • Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
 • Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του αγώνα στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.
 • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.
 • Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.
 • Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούνται να προβούν κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
 • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού -και σε κάθε περίπτωση μετά την 17/02/2023 κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων και/ή νικητών.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Διοργανώτριας https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 • Η Διαφημιστική φέρει ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας για οιαδήποτε ζημία υποστεί η Διοργανώτρια ή τρίτος.

 

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
 • Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. Τεχνικά μέσα
 • Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram (https://www.instagram.com/henrydunanthospital/) και της σελίδας https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και την σελίδα Henry Dunant με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
 • Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους και στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται και υπό τους όρους που αυτό δίδεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πολίτη ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή άλλα ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας ή/ και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.
 • Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.
 • Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της(GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: user name,

β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ,  τηλέφωνο επικοινωνίας, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.

 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
 • Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.
 • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 16.00, μέσω e-mail στο info@dunant.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
 • Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες, μετά την ολοκλήρωση του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά θα καταστρέφονται.
 • Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά τον ιστότοπο/πλατφόρμα Instagram, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν τη Διοργανώτρια.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν τους Όρους και οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια των ενδιαφερομένων καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι Συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

 

 1. Λοιποί όροι
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/  Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
 • Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
 • Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική  δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
 • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποημένοι στη σελίδα https://www.dunant.gr/el/competition/oroi-simmetoxis-diagonismou/ Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
 • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).