Το ENHC θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των ιατρών του σε κλινικές μελέτες καθώς αυτές αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο για την επιστημονική έρευνα και καινοτόμες ιατρικές θεραπείες. Η διενέργεια κλινικών μελετών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα της Κλινικής μας καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια να έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες πριν αυτές διατεθούν σε ευρύτερο πληθυσμό και να βοηθούν ενεργά την επιστημονική έρευνα. Η διαδικασία διεξαγωγής των κλινικών μελετών στο ENHC γίνεται σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών που συμμετέχουν σ’ αυτές.

Η επιτυχία των κλινικών μελετών εξαρτάται από τη συμμετοχή ασθενών και γι’ αυτό σας καλούμε σε περίπτωση που θα θέλατε να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό σας ώστε να σας κατευθύνει για περισσότερες πληροφορίες προς τους εξειδικευμένους ερευνητές.