Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου / Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων 
EΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER

 1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ.: «ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε», με έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 107, Α.Φ.Μ.: 998936357, Αριθμός ΓΕΜΗ: 006502201000, Αριθμός Μ.Α.Ε.: 59294/001/Β/05/0422 η οποία λειτουργεί, στην ως άνω διεύθυνση, την ιδιωτική κλινική με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER», εφεξής «ENHC» που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.
H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται για το σκοπό της παροχής προς εσάς υπηρεσιών υγείας. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική. 
Το «ENHC» συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας


2.1. Το ENHC σας ενημερώνει ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό του προσωπικό συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που άπτονται της κατάστασης της υγείας σας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τη λήψη του ιατρικού σας ιστορικού, κατά την εισαγωγή σας και την πορεία της νοσηλείας σας, από τις συγκαταθέσεις σε διενέργεια ιατρικών πράξεων καθώς και από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών και κλινικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σας ως ασθενούς, προκειμένου για την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών προς το πρόσωπό σας, λαμβάνοντας κάθε ενδεδειγμένο και κατάλληλο μέτρο για την διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα δεδομένα υγείας που μας παρέχετε και επεξεργάζονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις απορρήτου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και του Νοσηλευτικού Κώδικα, ως ισχύουν.

2.2. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρωση σας για περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που πιθανόν έχετε ήδη μοιραστεί κατά την καταγραφή των εν γένει ιατρικών σας δεδομένων, το ΕΝHC σας ενημερώνει ότι οι Οικονομικές του υπηρεσίες (Λογιστήριο Εσωτερικών Ασθενών, Ταμείο Εξωτερικών Ασθενών, Ταμείο Εργαστηρίων, Τμήμα Υποβολών, Κεντρικό Λογιστήριο), οφείλουν να επεξεργαστούν απλά προσωπικά δεδομένα σας ( όνομα, επίθετο, θεράπων ιατρός, ημερομηνία εισαγωγής, barcode ασθενή, εισιτήριο ασθενή, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθ. δελτ. ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ., ασφαλιστικός φορέας, συστήσας ιατρός) ή και περιορισμένα δεδομένα υγείας (ενδεικτικά: είδος επέμβασης, είδος διαγνωστικής εξέτασης) ώστε να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό για την πληρωμή των ιατρικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε και να ικανοποιηθεί το έννομο, επιχειρηματικό μας συμφέρον καθώς και η νόμιμη φορολογική μας υποχρέωση. Η μη παροχή εκ μέρους σας των ανωτέρω δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των ιατρικών μας υπηρεσιών και τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης.

2.3. Ενημέρωση διαβίβασης προς δημόσιους φορείς: το ENHC σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση νόμιμης υποχρέωσης του, απλά προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα υγείας) προς τον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα [ΕΟΠΥΥ ή άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο] και τους Ελεγκτές αυτού, προς το σκοπό κάλυψης και αποζημίωσής σας για την δαπάνη νοσηλείας σας, κατά συνδυασμό των καλύψεων υγείας που διαθέτετε. Για τη διαβίβαση αυτή θα ζητάμε πάντα τη συναίνεσή σας.

2.4. Ενημέρωση διαβίβασης προς ασφαλιστική εταιρεία: το ENHC σας ενημερώνει ότι μπορεί να διαβιβάσει (με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα), σε εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης του, τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία, τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν τη νοσηλεία σας προς την ασφαλιστική σας εταιρεία και τους Ελεγκτές αυτής, προς το σκοπό κάλυψης και αποζημίωσης για την δαπάνη νοσηλείας σας, κατά συνδυασμό των καλύψεων υγείας που διαθέτετε.

2.5 Η ιστοσελίδα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες ενημέρωσης. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για την διευκόλυνσή σας.

2.6. α) Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που του παρέχονται ως εμπιστευτικές και ασφαλείς, εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο. Για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου (λ.χ. αίτησης) θα σας ζητηθεί ξεχωριστά να δηλώσετε τη συγκατάθεση σας.

β) Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την παροχή διευκόλυνσης κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αυτό παρέχει.

γ) Αν είστε ανήλικος πάνω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων χρήσης από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους.

δ) Τα δεδομένα στην περίπτωση που συγκεντρωθούν στον δικτυακό τόπο, δεν μεταφέρονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

ε) Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center σεβόμενο το δικαίωμα πρόσβασής σας στις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνει και διατηρεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρέχει το δικαίωμα ενημέρωσής σας επί των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, που μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας Έχετε επίσης δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν ή, αν επιθυμείτε, να αναφέρετε οποιαδήποτε κακή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

στ) Το προσωπικό του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. To ENHC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών.

ζ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας γνωστοποιείτε μέσω κάθε πλατφόρμας εκδήλωσης, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας του ENHC με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού κατόπιν αιτήματός σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

η) Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε την επιθυμία σας να διορθώσετε τα στοιχεία σας ή να ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγραφείτε από το newsletter μας, εφόσον επιλέξατε να ενημερώνεστε από αυτό. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα διασφάλισης των δεδομένων σας, παρόλα αυτά, για την αποστολή του υλικού εμπλέκονται αναγκαστικά τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις υπηρεσίες των οποίων δεν είμαστε υπεύθυνοι.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και δικαιώματα σας


Το ENHC σας ενημερώνει ότι διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@dunant.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, ή για οποιαδήποτε απορία.

 

 1. Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας


Σας ενημερώνουμε ότι το ENHC υποχρεούται να τηρεί στο Ιατρικό του Αρχείο τον Ιατρικό σας Φάκελο για είκοσι (20) έτη (σε εφαρμογή νόμιμης υποχρέωσης μας με το Ν. 3418/2005), από εκάστη νοσηλεία σας όσο και εκ της ανάγκης διαφύλαξης της ζωής, της υγείας σας και της παροχής της ενδεδειγμένης θεραπείας. Για 20 έτη φυλάσσονται στο Αρχείο μας και τα δεδομένα των εξωτερικών ασθενών, ενώ τα αμιγώς λογιστικά-φορολογικά αρχεία τηρούνται για 5 έτη. 
Περιεχόμενο του Ιατρικού Φακέλου αποτελεί κάθε δεδομένο σχετικό με την υγεία σας καθώς και τα απλά προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που τα χρονικά όρια αλλάξουν, θα σας ενημερώσουμε για κάθε αλλαγή.
Τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας για την πραγματοποίηση ραντεβού τηρούνται ασφαλή στο υπολογιστικό σύστημα μας και ενσωματώνονται στους ιατρικούς φακέλους που τηρούμε στο Αρχείο όπως παραπάνω.

 1. Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές


Εάν έχετε συμφωνήσει θα λαμβάνετε το newsletter μας, θα ενημερώνεστε για προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές καθώς και για ειδήσεις που αφορούν το χώρο της υγείας.

 Για τις προωθητικές μας ενέργειες θα προβαίνουμε σε επεξεργασία των ελάχιστων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και η  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής σας και θα σας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν μελλοντικά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε το ίδιο εύκολα με την εγγραφή σας στο newsletter, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε (unsubscribe). 

 1. Τα δικαιώματα σας


Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:


Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης : ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. 


Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής : έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 


Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων : υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να ζητήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Παράδειγμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για την αποστολή με πρόσφορο μέσο Ιατρικού Φακέλου ή διαγνωστικών εξετάσεων σε άλλη κλινική ή νοσοκομείο.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
 • πιστεύετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία : δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην: 


Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@dunant.gr και θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα στα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων


Το ΕΝΗC χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε είναι ασφαλή, είτε αυτά αποθηκεύονται με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά.

Όταν το ENHC αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εκτελών την επεξεργασία επιλέγεται προσεκτικά βάσει της τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και των διαθέσιμων πόρων που διαθέτει καθώς και των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει για την ασφάλεια της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνει κάποιος, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου είναι απόλυτα ασφαλής ή επίσης, ότι το οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, για παράδειγμα εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου


Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρούμε και να προβαίνουμε σε αλλαγές ώστε να  συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Όταν προβαίνουμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας ή κατά την προσέλευσή σας στο ENHC.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε και εσείς κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως για πιθανές αλλαγές.

 

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας


Τέλος, για άλλη μια φορά σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στο dpo@dunant.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.