Ομάδα Αγγειοχειρουργών - Επικεφαλής Κ. Ζαρμακούπης

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

email: doctor.team.zarmakoupi@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό