Λιόντου Αικατερίνη - Αντωνία

Καρδιολόγος
Εξωτερική Συνεργάτης

Β' Καρδιολογικό Τμήμα

Όροφος: 1ος 

Τηλέφωνο: 210-6979272

Δείτε στο ίδιο Τμήμα