Χειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας Εξωτερικός Συνεργάτης